Kelsdonk/Zwermlaken

Zevenbergseweg 21, Etten-Leur

Fraai natuurgebied ten noorden van Etten-Leur. Er kan weer gewandeld worden, maar denk aan laarzen! Lees verder

Natuurgebied Kelsdonk/Zwermlaken ligt ten noorden van Etten-Leur. Het is een natuurgebied van Staatsbosbeheer, ongeveer 250 hectare groot.

Kelsdonk is een voormalige waterbergingsboezem van de Mark. Het bestaat uit laag grasland met zogenaamde frikken; smalle stroken bos met daar omheen veel water. Sinds 1300 is dit gebied wat perceelsstructuur betreft niet veranderd.

Vrijwilligers van de Stichting Natuur- en Milieu Educatie Etten-Leur zijn de afgelopen periode druk bezig geweest om onder leiding van de eigenaar Staatsbosbeheer een nieuwe wandelroute aan te leggen: Het Laarzenpad

Er is nu een nieuwe ‘brede’ route uitgezet, met hier en daar extra lussen en ommetjes, binnen en buiten het gebied Kelsdonk/Zwermlaken.
Voor een wandeling heb je nog steeds laarzen (voorkeur) of goede wandelschoenen nodig in dit kwelwaterrijke gebied. De bruggetjes zijn in de zomer van 2016 aangelegd. Ze voeren de wandelaars dan door enkele dichtbegroeide frikken en zullen de belevingswaarde van het voormalige Laarzenpad evenaren en op onderdelen zelfs overstijgen. 

De start van de route ligt in het zandpad Kelsdonk, een zijpad van het Windgat. Auto’s en fietsen kunnen geparkeerd worden aan het Windgat nabij de hoek van de Haansberg/Bollendonkseweg. Hier bevindt zich ook De Vangkooi en er is tevens een picknickplek ingericht.
Het Laarzenpad wordt, zo tegen de zomer,  aangeduid met routepaaltjes. 

Kenmerken gebied
In de winter verblijven hier veel eenden en ganzen, terwijl in het voorjaar typische weidevogels als grutto, wulp, kluut en kievit waarneembaar zijn. Om de vogels goed te kunnen bekijken is een vogelkijkscherm aangelegd. Let op: het gebied is her en der lastig begaanbaar en drassig. Het dragen van laarzen wordt sowieso aanbevolen.

Flora en vegetatie: Blauwe knoop, Dotterbloem, Moeraszoutgras en diverse Zeggesoorten. In de sloten komen nog plantensoorten voor zoals Waterviolier, Naaldwaterbies en Holpijp. Andere opvallende plantensoorten zijn Aarvederkruis, Grof hoornblad, Groot blaasjeskruid, Kikkerbeet, Kransvederkruid, Kanswieren, Moeraswederik, Pijptorkruid, Slanke waterweegbree, waterranonkel en Zwart tandzaad. Veldrus, Waternavel, Waterzuring, Wilde bertram, Grote waterranonkel, Kalmoes, etc.

Fauna: Gedurende het hele jaar zijn er veel verschillende vogelsoorten te zien. In het voorjaar heb je een grote kans om de Blauwborst te zien. Typisch genoeg is dat in deze periode van het jaar een van de talrijkste zangvogels in het gebied. Andere voorkomende soorten zijn: Roodborsttapuit, Kleine karekiet, Rietgors, Groenpootruiter, Bosruiter, Witgat, Grutto, Kievit, Scholekster, Kluut, Koekoek, Bruine kiekendief en Lepelaar. In de winter heb je kans op een Grote zilverreiger, Toendrarietgans, Grauwe gans, Kolgans, IJsvogel, Slobeend, Pijlstaart, Smient, Bergeend, Groenling, Sijs, Putter. Het gehele jaar heb je kans op een ontmoeting met een Ree, Roodborst, Winterkoning, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Grote bonte specht, Aalscholver, Waterhoen, Knobbelzwaan en Blauwe reiger.

Zevenbergseweg 21, Etten-Leur